TỔNG HỢP 5+ MẪU VIẾT THƯ BẰNG TIẾNG ANH DỄ HIỂU

Ở đây, bạn có thể tìm hiểu 5+ mẫu viết thư bằng tiếng Anh cho bạn từ Talks English ngay trong bài viết này. Bạn có thể viết được những bức thư hay, trước tiên chúng ta cần nắm vững cấu trúc ý, từ vựng, hãy cùng bắt đầu học nhé!

I. Tìm hiểu bố cục khi viết thư bằng tiếng Anh

tim-hieu-bo-cuc-khi-viet-thu-bang-tieng-anh
Tìm hiểu bố cục khi viết thư bằng tiếng Anh

Khi viết thư bằng tiếng Anh, bố cục chính xác và rõ ràng sẽ giúp bạn truyền đạt thông điệp một cách hiệu quả. Dưới đây là một bố cục cơ bản để hướng dẫn viết thư bằng tiếng Anh một cách hay nhất:

 • Ngày (Date): Viết ngày tháng năm mà bạn đang viết thư. Định dạng thông thường là “Ngày-Tháng-Năm” hoặc “Tháng-Ngày-Năm”. Ví dụ: June 12, 2023.
 • Người nhận (Recipient): Ghi rõ tên và địa chỉ của người nhận thư. Bạn có thể viết “Dear Mr./Mrs./Ms. (Họ tên)” nếu biết rõ danh xưng của người đó, hoặc “To whom it may concern” nếu không biết rõ.
 • Lời mở đầu (Salutation): Sử dụng lời chào thích hợp để bắt đầu thư. Ví dụ: “Dear John,” hoặc “Hello Mary,”.
 • Phần giới thiệu (Introduction): Trình bày mục đích viết thư và nhắc đến nguồn gốc hoặc cơ sở mà bạn viết thư từ đó. Ví dụ: “I am writing to inquire about…” (Tôi viết thư để hỏi về…), hoặc “I am reaching out to you regarding…” (Tôi liên hệ với bạn về vấn đề…).
 • Phần nội dung (Body): Đây là phần chính của thư, trong đó bạn trình bày ý kiến, câu chuyện, thông tin, hoặc yêu cầu của mình. Chia thành các đoạn riêng biệt để dễ đọc và hiểu. Sử dụng ngôn ngữ lịch sự và truyền đạt ý kiến một cách rõ ràng.
 • Phần kết (Conclusion): Tóm tắt nội dung và đưa ra các kết luận, gợi ý hoặc yêu cầu cuối cùng. Ví dụ: “I would appreciate your prompt response” (Tôi rất mong nhận được câu trả lời từ bạn sớm), hoặc “Thank you for your attention to this matter” (Cảm ơn bạn đã chú ý đến vấn đề này).
 • Lời chào kết thúc (Closing): Sử dụng lời chào kết thúc phù hợp như “Sincerely,” (Trân trọng), “Best regards,” (Trân trọng nhất), hoặc “Yours faithfully,” (Trân trọng).
 • Tên người gửi (Sender’s name): Ký tên của bạn dưới lời chào kết thúc. Dưới tên, bạn cũng có thể ghi rõ chức vụ hoặc tổ chức của mình (nếu cần).
 • Chữ ký (Signature): Ký tên của bạn trong phần trống dành riêng.

Với bố cục trên, bạn có thể viết thư bằng tiếng Anh một cách có cấu trúc và dễ đọc. Hãy lưu ý sử dụng ngôn từ lịch sự, truyền đạt ý kiến một cách rõ ràng, và đảm bảo kiểm tra lại chính tả và ngữ pháp trước khi gửi thư.

>>> Xem thêm: Tìm hiểu 5 lợi ích tham gia câu lạc bộ tiếng Anh

II. Tổng hợp những từ vựng hay dùng để viết thư bằng tiếng Anh

nhung-tu-vung-hay-dung-de-viet-thu-bang-tieng-anh
Những từ vựng hay dùng để viết thư bằng tiếng Anh

Dưới đây là một số từ vựng tiếng Anh thường dùng khi viết thư, kèm theo phiên âm và ngữ nghĩa tiếng Việt:

 • Greetings [ˈɡriːtɪŋz] (Lời chào): Sử dụng để bắt đầu một thư, ví dụ “Dear,” hoặc “Hello,”.
 • Introduction [ˌɪntrəˈdʌkʃən] (Giới thiệu): Phần trong thư để giới thiệu mục đích viết thư. Ví dụ “I am writing to…” (Tôi viết thư để…), hoặc “I am reaching out to you regarding…” (Tôi liên hệ với bạn về vấn đề…).
 • Request [rɪˈkwest] (Yêu cầu): Đề nghị hoặc yêu cầu một điều gì đó. Ví dụ “I kindly request that you…” (Tôi xin lịch sự yêu cầu bạn…), hoặc “Would you please…?” (Làm ơn…?).
 • Thank you [ˈθæŋk juː] (Cảm ơn bạn): Dùng để bày tỏ lòng biết ơn. Ví dụ “Thank you for your attention” (Cảm ơn bạn đã chú ý), hoặc “I greatly appreciate your help” (Tôi rất đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn).
 • Apology [əˈpɒlədʒi] (Lời xin lỗi): Sử dụng khi bạn muốn xin lỗi. Ví dụ “I sincerely apologize for any inconvenience caused” (Tôi thành thật xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào đã gây ra).
 • Closing [ˈkləʊzɪŋ] (Lời kết thúc): Sử dụng để kết thúc thư. Ví dụ “Sincerely,” (Trân trọng), “Best regards,” (Trân trọng nhất), hoặc “Yours faithfully,” (Trân trọng).
 • Signature [ˈsɪɡnətʃər] (Chữ ký): Tên của người gửi thư. Dùng sau lời chào kết thúc và kí tên của bạn.
 • Date [deɪt] (Ngày): Ngày viết thư. Ví dụ “June 12, 2023” (Ngày 12 tháng 6 năm 2023).
 • Address [əˈdres] (Địa chỉ): Địa chỉ người nhận thư. Bạn có thể ghi “Mr./Mrs./Ms. (Họ tên)” nếu biết rõ danh xưng của người đó, hoặc “To whom it may concern” nếu không biết rõ.
 • Sincerely [ˈsɪnsɪəli] (Trân trọng): Một cách chào kết thúc thư một cách lịch sự và chân thành.
 • Express [ɪkˈspres] (Bày tỏ): Thể hiện hoặc truyền đạt điều gì đó. Ví dụ “I would like to express my gratitude” (Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn).
 • Enquiry [ɪnˈkwaɪəri] (Yêu cầu thông tin): Một yêu cầu hoặc thăm dò thông tin. Ví dụ “I am writing to make an enquiry about…” (Tôi viết thư để yêu cầu thông tin về…).
 • Enclosure [ɪnˈkloʊʒər] (Kèm theo): Thông báo rằng có tài liệu hoặc tư liệu đính kèm với thư.
 • Appreciate [əˈpriːʃieɪt] (Đánh giá cao): Để diễn đạt sự đánh giá cao hoặc lòng biết ơn. Ví dụ “I appreciate your prompt response” (Tôi đánh giá cao sự phản hồi nhanh chóng của bạn).

Những từ vựng trên đây sẽ giúp bạn viết thư bằng tiếng Anh một cách tự tin và hiệu quả. Hãy lựa chọn từ ngữ phù hợp với ngữ cảnh và mục đích của bạn để truyền đạt ý kiến một cách chính xác.

>>> Xem thêm: Những bài mẫu viết đoạn văn về gia đình bằng tiếng Anh

III. 5+ bài văn mẫu tiếng Anh hay

5-bai-van-mau-viet-thu-bang-tieng-anh-hay
5+ bài văn mẫu viết thư tiếng Anh hay

1. Bài văn mẫu 1: Khen ngợi

Dear Emily,

I hope this letter finds you well. I wanted to take a moment to congratulate you on your recent promotion at work. I have been following your career journey closely and I am truly impressed by your dedication and hard work. Your success is well-deserved and I am confident that you will continue to excel in your new role.

I remember the countless late nights and weekends you spent working towards this goal. Your determination and perseverance are truly inspiring. Your promotion not only reflects your professional capabilities but also your commitment to personal growth. You have set a wonderful example for others to follow.

Please accept my heartfelt congratulations on this significant achievement. I have no doubt that you will continue to reach new heights in your career. I wish you continued success and fulfillment in all your endeavors.

Once again, congratulations!

Warmest regards,

Alex

Dịch tiếng Việt:

Chủ đề: Khen ngợi một người bạn về thành tích

Chào Emily,

Tôi hy vọng bạn đang khỏe. Tôi muốn dành một chút thời gian để chúc mừng bạn về việc thăng chức gần đây tại công ty. Tôi đã theo dõi sát sắc sự nghiệp của bạn và thực sự ngưỡng mộ sự kiên trì và cống hiến của bạn. Sự thành công này xứng đáng và tôi tin rằng bạn sẽ tiếp tục vươn lên trong vai trò mới của mình.

Tôi nhớ đến những đêm khuya và những ngày cuối tuần không ngừng bạn đã dành để làm việc hướng tới mục tiêu này. Sự quyết tâm và kiên trì của bạn thật sự là nguồn cảm hứng. Thăng chức của bạn không chỉ phản ánh năng lực chuyên môn mà còn phản ánh cam kết của bạn đối với sự phát triển cá nhân. Bạn đã tạo ra một ví dụ tuyệt vời để mọi người theo đuổi.

Xin chúc mừng thành công quan trọng này một lần nữa. Tôi không nghi ngờ rằng bạn sẽ tiếp tục đạt được những thành công mới trong sự nghiệp. Tôi chúc bạn thành công và hạnh phúc trong tất cả những nỗ lực của bạn.

Một lần nữa, chúc mừng!

Trân trọng,

Alex

2. Bài văn mẫu 2: Yêu cầu

Subject: Requesting Information about a Product

Dear Customer Support,

I am writing to inquire about the availability and pricing of the new smartphone model recently launched by your company. I have been researching various options, and I am particularly interested in this product due to its advanced features and positive reviews.

Could you please provide me with detailed information regarding the specifications, pricing, and any ongoing promotions or discounts associated with this model? Additionally, I would like to know the expected delivery time and the available color options.

I would greatly appreciate it if you could also guide me on the process of placing an order and the accepted modes of payment. If there are any warranties or after-sales services provided, kindly include that information as well.

Thank you in advance for your assistance. I look forward to your prompt response as I am eager to make a purchase decision. Please feel free to contact me if any further details are required.

Yours sincerely,

Sophia

Dịch tiếng Việt:

Chủ đề: Yêu cầu thông tin về một sản phẩm

Kính gửi Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng,

Tôi viết thư để hỏi về sự có sẵn và giá cả của mẫu điện thoại thông minh mới nhất vừa được công ty của bạn ra mắt. Tôi đã nghiên cứu các lựa chọn khác nhau và tôi đặc biệt quan tâm đến sản phẩm này vì tính năng tiên tiến và những đánh giá tích cực.

Xin vui lòng cung cấp cho tôi thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật, giá cả và bất kỳ khuyến mãi hoặc giảm giá đang diễn ra liên quan đến mẫu này. Ngoài ra, tôi muốn biết thời gian giao hàng dự kiến và các tùy chọn màu sắc có sẵn.

Tôi rất đánh giá cao nếu bạn cũng có thể hướng dẫn tôi về quy trình đặt hàng và các phương thức thanh toán được chấp nhận. Nếu có bất kỳ bảo hành hoặc dịch vụ hậu mãi nào được cung cấp, xin vui lòng bao gồm thông tin đó.

Trước hết, xin cảm ơn sự hỗ trợ của bạn. Tôi rất mong đợi sự phản hồi nhanh chóng của bạn vì tôi đang háo hức đưa ra quyết định mua hàng. Xin vui lòng liên hệ với tôi nếu cần thêm thông tin.

Trân trọng,

Sophia

>>> Xem thêm: Tham khảo những bài văn tiếng Anh về sở thích hay nhất

3. Bài văn mẫu 3: Lời cảm ơn

Subject: Expressing Gratitude for a Gift

Dear Aunt Helen,

I hope this letter finds you in good health. I wanted to take a moment to express my sincere gratitude for the beautiful gift you sent me on my birthday. Your thoughtful gesture truly touched my heart.

The [gift description] is absolutely stunning and it holds a special place in my home. Every time I look at it, I am reminded of your love and affection. It is a constant reminder of the cherished memories we have shared together.

Your presence at my birthday celebration meant the world to me, and the gift was an unexpected surprise. I am truly grateful for your kindness and generosity. Your thoughtfulness made my day even more memorable.

Thank you once again for your love, support, and the lovely gift. I am truly blessed to have you as my aunt. I look forward to our next meeting and creating more wonderful memories together.

Sending you my love and warmest wishes.

With heartfelt thanks,

Sarah

Dịch tiếng Việt:

Chủ đề: Bày tỏ lòng biết ơn về món quà

Chào cô Helen,

Tôi hy vọng lá thư này tìm thấy cô trong sức khỏe tốt. Tôi muốn dành một chút thời gian để bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với món quà tuyệt đẹp mà cô gửi cho tôi trong ngày sinh nhật. Hành động quan tâm của cô thực sự chạm đến trái tim tôi.

[miêu tả món quà] thật sự tuyệt vời và nó có một vị trí đặc biệt trong ngôi nhà của tôi. Mỗi khi nhìn vào nó, tôi nhớ đến tình yêu và sự ân cần của cô. Nó là một sự nhắc nhở liên tục về những kỷ niệm quý giá chúng ta đã chia sẻ cùng nhau.

Sự hiện diện của cô trong buổi kỷ niệm sinh nhật của tôi thực sự có ý nghĩa đối với tôi, và món quà là một bất ngờ không ngờ. Tôi thực sự biết ơn lòng tử tế và sự hào phóng của cô. Sự chu đáo của cô đã làm ngày của tôi trở nên đáng nhớ hơn.

Một lần nữa, cám ơn cô về tình yêu, sự hỗ trợ và món quà đáng yêu. Tôi thật sự may mắn khi có cô làm dì của mình. Tôi mong chờ cuộc gặp gỡ tiếp theo của chúng ta và tạo thêm nhiều kỷ niệm tuyệt vời cùng nhau.

Gửi cô tình yêu và những lời chúc tốt đẹp nhất.

Với lòng biết ơn chân thành,

Sarah

4. Bài văn mẫu 4: Xác nhận

Subject: Confirming Attendance to an Event

Dear [Event Organizer],

I am writing to confirm my attendance at the [event name] on [date] at [venue]. I am thrilled to be a part of this event and I appreciate the invitation extended to me.

I would like to express my gratitude for considering me as a guest. I look forward to joining fellow attendees and experiencing the exciting activities that have been planned. The opportunity to connect with like-minded individuals and engage in meaningful discussions is truly valuable.

Please let me know if there are any specific arrangements or preparations required from my end. I will ensure to arrive on time and contribute positively to the event. Once again, thank you for including me in this special occasion.

Best regards,

John

Dịch tiếng Việt:

Chủ đề: Xác nhận tham dự một sự kiện

Kính gửi [Tổ chức Sự kiện],

Tôi viết thư này để xác nhận tham dự sự kiện [tên sự kiện] vào ngày [ngày] tại [địa điểm]. Tôi rất vui mừng được tham gia sự kiện này và tôi đánh giá cao lời mời đã gửi đến tôi.

Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn vì đã xem xét tôi là khách mời. Tôi mong chờ được gặp gỡ các vị khách tham dự khác và trải nghiệm những hoạt động thú vị đã được sắp xếp. Cơ hội để kết nối với những người có suy nghĩ tương đồng và tham gia vào những cuộc thảo luận có ý nghĩa thật sự là quý giá.

Xin vui lòng cho tôi biết nếu có bất kỳ sắp xếp hoặc chuẩn bị cụ thể nào cần từ phía tôi. Tôi sẽ đảm bảo đến đúng giờ và đóng góp tích cực vào sự kiện. Một lần nữa, xin cám ơn đã bao gồm tôi trong dịp đặc biệt này.

Trân trọng,

John

5. Bài văn mẫu 5: Xin lỗi

Subject: Apologizing for a Mistake

Dear Mr. Johnson,

I am writing this letter to offer my sincere apologies for the mistake that occurred during the recent project. I take full responsibility for the error and deeply regret any inconvenience or disappointment it may have caused.

I understand the importance of delivering high-quality work and meeting deadlines. Unfortunately, due to unforeseen circumstances and a lapse in judgment, the mistake occurred. I assure you that I have taken immediate steps to rectify the situation and prevent such errors from happening in the future.

I value our professional relationship and the trust you have placed in me. Please know that I am committed to learning from this experience and improving my performance. I will ensure that this incident serves as a valuable lesson and that it does not happen again.

Once again, I apologize for any inconvenience caused. I appreciate your understanding and willingness to work together towards a resolution. If there is anything else I can do to rectify the situation, please do not hesitate to let me know.

Thank you for your patience and cooperation.

Sincerely,

Jessica

Dịch tiếng Việt:

Chủ đề: Xin lỗi vì một sai lầm

Kính gửi ông Johnson,

Tôi viết thư này để bày tỏ lòng xin lỗi chân thành về sai lầm đã xảy ra trong dự án gần đây. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm cho lỗi này và chân thành xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện hoặc thất vọng nào nó có thể gây ra.

Tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc cung cấp công việc chất lượng cao và đáp ứng thời hạn. Rất tiếc, do những tình huống không mong đợi và sơ suất trong đánh giá, sai lầm đã xảy ra. Tôi cam đoan rằng tôi đã thực hiện những bước ngay lập tức để khắc phục tình hình và ngăn chặn những sai sót tương tự xảy ra trong tương lai.

Tôi trân trọng mối quan hệ chuyên nghiệp giữa chúng ta và sự tin tưởng mà ông đã đặt vào tôi. Xin hãy biết rằng tôi cam kết học hỏi từ trải nghiệm này và cải thiện hiệu suất của mình. Tôi sẽ đảm bảo rằng sự cố này trở thành một bài học quý giá và không tái diễn.

Một lần nữa, tôi xin lỗi vì mọi bất tiện gây ra. Tôi đánh giá cao sự thông cảm và sẵn lòng của ông để làm việc cùng nhau để tìm ra giải pháp. Nếu có bất kỳ điều gì khác tôi có thể làm để khắc phục tình huống, xin vui lòng cho tôi biết.

Cám ơn ông đã kiên nhẫn và sự hợp tác.

Trân trọng,

Jessica

6. Bài văn mẫu 6: Gửi lời chào

Subject: Sending Greetings and Well Wishes

Dear Sarah,

I hope this letter finds you in good health and high spirits. It has been quite some time since we last connected, and I wanted to take a moment to send my warmest greetings and well wishes your way.

Life has been eventful on my end, with new opportunities and challenges. I have been reminiscing about the wonderful memories we shared and the adventures we embarked on together. Your friendship has always been a source of joy and inspiration.

I would love to catch up and hear about your latest endeavors. Please let me know when you have some free time, and we can plan a get-together or a call to reconnect. Your presence in my life has always brought positivity and laughter, and I cherish our friendship dearly.

In the meantime, take care of yourself and know that you are in my thoughts. May the days ahead be filled with success, happiness, and endless possibilities.

Sending you lots of love and hugs.

Warmest regards,

Emily

Dịch tiếng Việt:

Chủ đề: Gửi lời chào và lời chúc tốt đẹp

Chào Sarah,

Tôi hy vọng lá thư này tìm thấy cô trong tình trạng sức khỏe tốt và tinh thần cao. Đã khá lâu kể từ khi chúng ta gặp gỡ cuối cùng, và tôi muốn dành chút thời gian để gửi lời chào thân ái nhất và lời chúc tốt đẹp đến cô.

Cuộc sống của tôi đã tràn đầy sự kiện, với những cơ hội và thách thức mới. Tôi đã hồi tưởng về những kỷ niệm tuyệt vời chúng ta đã chia sẻ và những cuộc phiêu lưu chúng ta đã tham gia cùng nhau. Tình bạn của cô luôn mang lại niềm vui và cảm hứng cho tôi.

Tôi rất muốn trò chuyện và nghe về những công việc mới nhất của cô. Xin vui lòng cho tôi biết khi cô có thời gian rảnh, và chúng ta có thể sắp xếp một buổi gặp gỡ hoặc cuộc gọi để tái kết nối. Sự hiện diện của cô trong cuộc sống tôi luôn mang lại tích cực và tiếng cười, và tôi trân trọng tình bạn của chúng ta.

Trong thời gian chờ đợi, hãy chăm sóc bản thân và biết rằng cô luôn trong suy nghĩ của tôi. Mong rằng những ngày sắp tới sẽ tràn đầy thành công, hạnh phúc và những cơ hội vô tận.

Gửi cô nhiều tình yêu và ôm thật chặt.

Trân trọng,

Emily


Viết thư bằng tiếng Anh cho bạn là một trải nghiệm thú vị và giúp củng cố các mối quan hệ xung quanh. Tôi hi vọng rằng sau khi tham khảo các mẫu viết thư bằng tiếng Anh, bạn sẽ có thể sáng tạo và viết nên những bức thư tuyệt vời!

Thông tin liên hệ:

Hotline/Zalo: +84 93 414 79 01

Fanpage: https://www.facebook.com/TalksEnglishSharkTank/

Website: http://www.talksenglish.edu.vn

Map: https://goo.gl/maps/gnv269qPz5h22KHy8

Email: ceo@talksenglish.edu.vn

Leave a Comment